مجموعه های تغذیه داخلی

مجموعه های تغذیه داخلی

 • کیسه دوتایی تغذیه روده

  کیسه دوتایی تغذیه روده

  کیسه دوتایی تغذیه روده

  کیسه غذا و کیسه فلاشینگ

 • مجموعه های تغذیه داخلی

  مجموعه های تغذیه داخلی

  ست های تغذیه روده ای یکبار مصرف ما دارای چهار نوع برای آماده سازی های مختلف تغذیه ای است: مجموعه پمپ کیسه ای، مجموعه گرانشی کیسه ای، مجموعه پمپ اسپایک و مجموعه گرانش سنبله، کانکتور معمولی و ENFit.

  اگر فرآورده های غذایی کیسه ای یا پودری کنسرو شده باشند، کیسه های کیسه ای انتخاب می شوند.اگر مواد غذایی مایع استاندارد بطری/کیسه شده، ست های سنبله انتخاب می شوند.

  مجموعه های پمپ را می توان در برندهای مختلف پمپ تغذیه انترال استفاده کرد.