کاتتر ادراری

کاتتر ادراری

  • کاتتر ادراری

    کاتتر ادراری

    جزئیات محصول √ از مواد سیلیکونی وارداتی ساخته شده است √ کاتتر سیلیکون فولی دارای لومن داخلی بزرگتر برای تخلیه بهتر نسبت به همان اندازه ساخته شده از لاتکس PVC است √ بدون کریستال اورات و تحریک در طول لوله گذاری رخ می دهد، بنابراین مجرای ادراری مرتبط با کاتتر است. می توان از عفونت جلوگیری کرد √ کاتتر سیلیکون فولی به دلیل زیست سازگاری بهتر به طور گسترده پذیرفته شده است و دوره ماندگاری آن می تواند 30 روز باشد که می تواند تروما به مجرای ادرار ناشی از انتوباتی های مکرر را کاهش دهد.