پمپ تغذیه داخلی

پمپ تغذیه داخلی

  • پمپ تغذیه داخلی

    پمپ تغذیه داخلی

    حالت انفوزیون مداوم یا متناوب را انتخاب کنید، حالت انفوزیون برای بیماران با عملکردهای مختلف گوارشی که به بیماران کمک می کند تا تغذیه تغذیه را در اسرع وقت انجام دهند.
    عملکرد صفحه نمایش خاموش در حین کار، عملیات شبانه بر استراحت بیمار تأثیر نمی گذارد.چراغ و چراغ هشدار وضعیت کارکرد پمپ را هنگامی که صفحه نمایش خاموش است نشان می دهد
    اضافه کردن حالت مهندسی، انجام تصحیح سرعت، تست کلید، بررسی گزارش در حال اجرا، کد هشدار