لوله خون همودیالیز

لوله خون همودیالیز

  • لوله خون همودیالیز

    لوله خون همودیالیز

    جزئیات محصول “مواد اولیه درجه پزشکی، شاخص های فنی پایدار محافظت از درگاه نمونه برداری بال، حفاظت صمیمی برای کاهش خطر سوراخ شدن کتری وریدی مایل، جریان خون صاف، کاهش آسیب سلولی و حباب های هوا اجزای اتصال با کیفیت بالا، که در توافق خوب با هر جزء اتصال سازگاری قوی: می توان آن را با مدل های مختلف استفاده کرد و لوازم جانبی اختیاری زیادی وجود دارد: پین بطری، کیسه جمع آوری مایعات زباله، نگاتیو...